O szkole

Tworzymy klimat dla wiedzy…

Nasza szkoła rozwija zarówno twarde jak i miękkie kompetencje uczniów. W zakresie rozwijania umiejętności twardych pracujemy nad wzrostem poziomu kompetencji kluczowych, miedzy innymi w zakresie:

– porozumiewania się w języku ojczystym oraz trzech językach obcych (programy rozszerzone z języka angielskiego oraz niemieckiego, dodatkowy program nauczania języka hiszpańskiego, konwersacje z native speakers);

– wysokich umiejętności matematycznych i informatycznych;

– rozwijania myślenia naukowego w postaci obserwacji empirycznych oraz formułowania wniosków, zarówno w zakresie nauk przyrodniczych, jak i wiedzy o społeczeństwie;

– rzetelnej realizacji treści obowiązującej podstawy programowej w zakresie pozostałych  przedmiotów.

Ogromny nacisk kładziemy także na wdrażanie uczniów do skutecznego rozwijania kompetencji miękkich, bardzo obecnie docenianych we współczesnym świecie. Nasi uczniowie stopniowo pozyskują umiejętności:

– uczenia się, planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, rozwijania sprawności umysłowych oraz  przyjmowania za odpowiedzialności za własną pracę i jej efekty;

– poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy; – budowania własnej opinii, a następnie prezentacji swojego punktu widzenia oraz uwzględniania poglądów innych ludzi;

– podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,  efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, przejmowania odpowiedzialności za zadania powierzone sobie i innym;

– rozwiązywania problemów w twórczy sposób, nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów;

– autoprezentacji i publicznych wystąpień;

– ekspresji artystycznej, rozwijania własnych zainteresowań.

Nasze atuty!

Bardzo wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych!
Rozszerzone programy nauczania z języka angielskiego oraz niemieckiego
z podziałem na grupy zaawansowania!
Konwersacje z native speakers!
Dodatkowy program nauczania języka hiszpańskiego!
Wysoki poziom nauczania przedmiotów humanistycznych i ścisłych!
Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego!
Wykwalifikowana, przyjazna kadra pedagogiczna!
Indywidualne podejście do ucznia!
Coroczne wyjazdy zagraniczne!
Możliwość całodziennego lub częściowego wyżywienia!
Bezpieczeństwo – monitoring szkoły!