Zasady rekrutacji

Decyzję o przyjęciu ucznia do klasy I gimnazjum podejmuje się na podstawie:

1. Ocen śródrocznych w klasie 6 szkoły podstawowej/świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (kryterium średnie i oceny zachowania).

2. Pozytywnego wyniku sprawdzianu po klasie szóstej.

3. Złożenia karty zgłoszenia do gimnazjum.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i samej Szkoły uzyskają Państwo pod numerami telefonów:

(034) 322 09 68 lub (034) 322 08 11

Serdeczenie zapraszamy również do odwiedzenia naszej Szkoły! Podczas spotkania z Dyrekcją będą mieli Państwo możliwość poznania pełnej oferty naszej Szkoły oraz ludzi, którzy ją tworzą.