Programy

Charakterystyka programu innowacji GET ACTIVE!: „Język angielski na zajęciach wychowania fizycznego”

Uczestnikami projektu są uczniowie Prywatnej Lingwistycznej Szkoły Podstawowej w Częstochowie uczęszczający do klas 1 – 3. W klasie 1 czas trwania projektu obejmuje 3 lata,  klasach 2a i 2b-  2 lata,  a w klasie 3 projekt zakończy się w ostatnim roku kształcenia zintegrowanego.

Program nauczania na zajęciach objętych  innowacją  jest oparty na programach wybranych przez nauczycieli klas 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej. Treści nauczania zawarte są w aktualnej podstawie  programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i realizowane w zakresie wszystkich obszarów wychowania fizycznego.

Na zajęciach objętych innowacją uczniowie mogą wykazać się umiejętnościami ruchowymi,  jak również wiedzą z zakresu języka angielskiego w dziedzinie sportu i edukacji zdrowotnej.  W projekcie uwzględniono wymogi nowoczesnego nauczania języków obcych a także zainteresowania i potrzeby uczniów.

Do bogatej bazy dotychczas stosowanych i sprawdzonych metod wychowania fizycznego i języka angielskiego dodano niekonwencjonalne metody, techniki i formy organizacyjne,  zezwalające dzieciom i młodzieży na pewną swobodę działania, dokonywanie wyborów i twórcze myślenie.

W programie wykorzystuje się  przede wszystkim te metody nauczania języków obcych, które służą doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych u uczniów oraz motywowaniu ich do pracy.

O innowacyjności projektu świadczy wyjście poza ramy obowiązującego systemu edukacji, pionierstwo, szeroko pojęta współpraca (korelacja)  międzyprzedmiotowa, jasno sprecyzowane cele ogólne i szczegółowe projektu, które zakładają stworzenie lepszych, atrakcyjniejszych  warunków  wychowania  i rozwoju ucznia.

Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie potrzeby posługiwania się językiem angielskim w różnych dziedzinach życia,
w sytuacjach spoza klasy szkolnej, w sposób nieformalny i pragmatyczny. Jest to szczególnie ważne dla najmłodszych uczniów, którzy zmotywowani do używania języka angielskiego w sytuacjach zabawy, współzawodnictwa sportowego, w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym, zaczynają kojarzyć  nabywanie języka i wykorzystanie swoich umiejętności z realnym życiem. Celem projektu jest także zapoznanie najmłodszych uczniów ze specyficznym słownictwem związanym z aktywnością ruchową, zabawą i  sportem  oraz przełamywanie bariery komunikacyjnej  poprzez stworzenie możliwości posługiwania się językiem w naturalnych sytuacjach współzawodnictwa sportowego i zabawy.

Najważniejsze działania zrealizowane w projekcie

Na zajęciach wychowania fizycznego w klasach młodszych stworzono atmosferę sprzyjająca aktywności ruchowej oraz nauce języka.  Dobre planowanie oraz sprawna organizacja lekcji, dokładne rozdzielenie czasu na poszczególne etapy zajęć, zaowocowała możliwością przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na aktywność fizyczną, odpoczynek, naukę języka oraz jego powtórkę i praktyczne zastosowanie.  Rozmieszczenie na sali kart z rysunkami i napisami w języku angielskim o tematyce sportowej i zdrowotnej ułatwiło zapamiętanie przekazywanych treści w sposób naturalny i ich zautomatyzowanie.  Połączenie metod, technik i form organizacji pracy stosowanych w nauczaniu języka oraz w wychowaniu fizycznym znacznie urozmaiciło zajęcia oraz podniosło  skuteczność nauczania. Promowane jest spontaniczne i kreatywne użycia języka angielskiego w trakcie zabaw i gier sportowych oraz odwaga i chęć wypowiadania się w tym języku.

Wynik ewaluacji projektu.

W trakcie projektu przeprowadzono badania ankietowe, skierowane do uczniów i rodziców. Ankiety dla uczniów wypełniło 83% badanych w klasach 2 i 3, w klasie pierwszej przeprowadzono wywiad,  obejmujący 100% uczniów. Pierwszoklasistom bez wyjątku, podobają się zajęcia z elementami angielskiego. Wśród uczniów z klas 2 i 3,  25 uczniów było zadowolonych z prowadzonych zajęć z elementami języka angielskiego, 16 osób średnio podobały się te zajęcia, 7 osób było niezadowolonych. 4 osoby zgłosiły, że mają trudności ze zrozumieniem ze słuchu wprowadzanych słów i zwrotów, dla 16 osób zadania były łatwe i chciały, aby było ich więcej.

Ankiety skierowane do rodziców po I semestrze trwania projektu wypełniło 60% osób.

5 ankietowanych (11%) osób miało zastrzeżenia (chcieli, aby na WF-ie dzieci cały czas były zaangażowane fizycznie i regenerowały się po pracy umysłowej), pozostałe osoby (89%) wyraziły uznanie dla projektu i poparły celowość jego kontynuacji.

Nauczyciel  prowadził także systematyczną obserwację i ocenę zaangażowania i aktywności uczniów w zakresie WF-u i języka angielskiego, prowadząc zapisy ten temat po każdej lekcji.

Efekty kształcenia językowego uczestników projektu w ramach jego realizacji

Uczniowie znają nowe słownictwo oraz proste zwroty angielskie w zakresie wychowania fizycznego, uczniowie klas 2 i 3 z pomocą nauczyciela prowadzą rozgrzewkę z zastosowaniem komend angielskich, próbują wyjaśniać zasady zabawy opisanej w prosty sposób po angielsku i popartej jednoczesnym pokazem ruchowym.

Wszyscy uczniowie zaczynają odważniej wypowiadać się w języku angielskim i próbować swoich sił występując przed grupą , np. przy prowadzeniu rozgrzewki, podczas powtórki w części końcowej lekcji.

Uczniowie znają słownictwo części dyscyplin sportowych uprawianych latem i zimą, symbole związane z olimpiadą, cechy motoryczne, części ciała, ćwiczenia, liczby, kolory, sprzęt sportowy wykorzystywany na lekcjach i przez sportowców poznanych dyscyplin  sportowych, chętnie poszerzają zasób słów angielskich o tematyce sportowej i dotyczącej zdrowia pytając o nie, szukając informacji w słowniku i Internecie, jak wynika z ankiet; zaczynają interesować się różnymi dyscyplinami sportowymi, niektórzy uczniowie uprawiają równolegle kilka, opowiadają o różnych komendach, np. jak z zajęć sztuk walki, baletu itp. Zdolniejsi uczniowie klasy trzeciej chętnie sięgają do Internetu i słownika języka angielskiego, by sprawdzić słownictwo o tematyce sportowej i dzielą się wiedzą z wykonanego zadania z nauczycielem i kolegami na kolejnych zajęciach.

Widoczna jest poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej a także podzielności uwagi.

Uczniowie mniej zdolni ruchowo chętniej biorą udział w zajęciach WF-u z językiem  angielskim, gdyż mogą wykazać się znajomością języka, dobrą pamięcią co zwiększa ich pewność siebie.

Wszyscy uczniowie stopniowo usprawniają wymowę w zakresie języka angielskiego
 i umiejętność rozumienia ze słuchu.